برگزاری همایش ها و سمینارها

ارائه تجهیزات فنی و رفاهی

ارائه تجهیزات فنی و رفاهی

تشریفات CIP و VIP

تشریفات CIP و VIP

برگزاری نسشت های مطبوعاتی

برگزاری نسشت های مطبوعاتی

ارائه برنامه جامع رویداد و گزارش نهایی

ارائه برنامه جامع رویداد و گزارش نهایی