مدیریت و برنامه ریزی رسانه

1- تبلیغات محیطی
2- مطبوعات و رسانه های مکتوب

 چاپ و بسته بندی

1- چاپ
2- بسته بندی