تلگرام در مدت کوتاهی که میان شبکه های اجتماعی مطرح شده است توانسته بازار اقتصادی خوبی برای کسب درآمد میان کاربران به وجود بیاورد. اقتصادی که نیاز به پرداخت مالیات نداشته و سود بسیاری را فراهم کرده است.

Call Now Button